RATO asocijuoti nariai

Kas gali tapti RATO asocijuotais nariais?

Unijos asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus miesto savivaldybės; Švenčionių rajono savivaldybės; Molėtų rajono savivaldybės; Širvintų rajono savivaldybės; Elektrėnų  savivaldybės; Trakų rajono savivaldybės; Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 1. Asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių organizacijų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 2. Unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame papunktyje nurodyti juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių apibrėžtį.

Norintiems tapti RATO asocijuotais nariais prašome:

 1. Atvykti į  RATO klientų aptarnavimo skyrių;
 2. Pateikti šių dokumentų originalus arba jų nuorašus patvirtinus notaro:
 • Valdymo organo sprendimą įstoti į Uniją ir įsigyti pajų;
 • Juridinio asmens registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimą, jo nuorašą arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam išrašui gauti;
 • Juridinio asmens steigimo dokumentus (pvz., įstatus, nuostatus, statutą ir pan.);
 • Juridinio asmens vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (pvz. įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą, jeigu ši informacija nėra nurodyta steigimo dokumentuose);
 • Pateikti Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, kuriame turi būti nurodytas šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekis;
 • Uždarosios akcinės bendrovės pagrindinis akcininkas arba daugiau nei pusę akcijų turintys akcininkai privalo tapti kredito unijos nariais;
 • Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės akcininkų (pajininkų) sąrašą, kuriame turi būti nurodytos šiems akcininkams (pajininkams) priklausančių akcijų (pajų) kiekis.
 1. Užpildyti:
 • Prašymą dėl įstojimo;
 • Parašų pavyzdžių kortelę (pildoma ranka);
 • Juridinio asmens anketą.

Dokumentų formos

Šiuos dokumentus, atvykdami į klientų aptarnavimo skyrių, galite atsinešti užpildytus ir atspausdintus.

 1. Įmokėti 100,00 EUR  vertės pajų.

SVARBU:

 • Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės pagrindinis akcininkas (pajininkas) arba daugiau nei pusę akcijų (pajų) turintys akcininkai (pajininkai) privalo tapti kredito unijos nariais;
 • juridinių asmenų įgalioti asmenys, atidarantys juridinio asmens vardu banko sąskaitą, privalo turėti pasus ar tapatybės korteles ir įmonės antspaudą, jei jį įmonė turi ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo turėti.

Paslaugų įkainiai Asocijuotiems nariams nuo 2019-01-01

Sprendimą dėl narystės tvirtina Unijos valdyba.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija