Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi Sąlygos”) nuostatos taikomos šiam RATO kredito unijos, kurios buveinės adresas Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r., Lietuva, ir kurios Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 11204312 (toliau vadinama – “RATO”), interneto tinklalapiui.

Prisijungdami prie RATO tinklalapio ir ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šiame tinklalapyje arba per jį, Jūs sutinkate būti susaistytas šių Naudojimosi Sąlygų. Tuo atveju, jei yra bet koks prieštaravimas tarp konkrečių produktų ir paslaugų sąlygų ir šių Naudojimosi Sąlygų, pirmenybė teikiama tokių produktų ir paslaugų sąlygoms.

2. Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

RATO tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos RATO laiko patikimais. RATO ar tretieji asmenys neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šį tinklalapį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. RATO neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Interneto tinklalapyje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu pirkti arba parduoti produktą, paslaugą ar finansinį instrumentą, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent paslaugų teikėjas aiškiai praneša priešingai.

RATO tinklalapis nėra skirtas asmenims, kuriems pagal jų pilietybės, nuolatinės buveinės arba gyvenamosios vietos galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus yra draudžiama prisijungti arba naudotis tokiu tinklalapiu.

RATO neteiks jokių produktų ar paslaugų jokiems asmenims, jeigu, Unijos nuomone (tačiau nesant Unijos pareigos patikrinti tokias aplinkybes), tokių paslaugų teikimas gali pažeisti tokių asmenų nuolatinės buveinės jurisdikcijos arba bet kurios kitos susijusios jurisdikcijos įstatymus ar kitus teisės aktus.

3. Atsakomybės apribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus. RATO ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. RATO neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei RATO žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

4. Autorių teisės ir prekių ženklai

Šio tinklapio kūrėja yra UAB ALL CAPS. RATO ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į tinklalapį. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Tinklalapyje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

5. Nuorodos

Kai RATO pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, tokios nuorodos nėra RATO patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose tinklalapiuose arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir RATO neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. RATO netikrino tokių tinklalapių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

Visos nuorodos į RATO tinklalapį turi būti atidaromos atskirame lange.

Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš RATO tinklalapio, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito tinklalapio prekės ženklu ar logotipu, jeigu su RATO raštu nėra susitarta kitaip.

6. Slapukai

RATO tinklalapyje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus ir jų technologijas galite rasti mūsų slapukų politikoje.

7. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

8. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

RATO tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimas, informacija apie RATO teikiamas paslaugas, akcijas, ypatingus pasiūlymus, kvietimai į organizuojamus renginius), turėdama dėl to išankstinį Jūsų sutikimą, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis – el. pašto adresą.

Šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis saugosime 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos. Tvarkomi Asmens duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, tačiau jų tvarkymui galime pasitelkti duomenų tvarkytojus – tiesioginės rinkodaros paslaugas mums teikiančias bendroves.

Su teisės aktų numatytomis išimtimis, Jūs turite teisę prašyti, kad leistumėme susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai kompetentingai priežiūros institucijai.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu